Ana içeriğe atla

Kültür Koleji Ortaokulu

Lise “Kültür'de Okunur

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

AP Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Matematik bölümü olarak yeni eğitim yaklaşımları takip edilerek, öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda matematiğe ilgi ve tutumlarının güçlü ve etkin olmasını amaçlıyoruz. Tüm seviyelerde dünyadaki matematik eğitiminin en önemli parçası olan görsel ve interaktif materyalleri kullanıyoruz.

Matematik dersleri konular ve kavramlar birbirini tamamlayacak şekilde, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan aktivitelerle zenginleştirilir.

Kültür Koleji öğrencileri çeşitli matematik yarışmalarına katılarak ulusal ve uluslararası platformlarda farklı deneyimler ve başarılar kazanırlar.

Kültür koleji olarak matematik derslerinde; öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alır, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda onlara farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunar, günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarız.

Fen Bilimleri dersi ile öğrencilerimize 21.yüzyılın ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda bilimin önemini kavramış, toplumsal ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve katkıda bulunan, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, yetenekli, bilgili, deneyimli, nitelikli, fen bilimlerinin doğasını anlayan, fen bilimlerine ilişkin problemler çözen ve kararlar alan, fen ve bilim okur-yazarı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Öğrencilere, günlük hayatlarında karşılaştıkları olayları, bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak çözümleyebilecekleri aktif ders ortamları sunulur.

Öğrencilerimiz donanımlı fen laboratuvarında, fen ve laboratuvar öğretmenlerimizle birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalarla bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerilerini kazanır.

Fen eğitimi almış öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olmaları, bilim ve teknoloji içeren yaşam problemlerinde edindikleri bilgiyi sorgulayabilmeleri, çözüm üretici bir yaklaşım sergileyebilmeleri, bilgi ve becerileriyle donanmış şekilde yaşama hazırlayabilmek hedefimizdir.

Her yıl mayıs ayında düzenlenen “Bilim Şenliği”mizde öğrencilerimiz yıl içinde edindikleri kazanımlar ile birlikte birbirinden ilginç, renkli ve eğlenceli deneyler gerçekleştirerek bilimin keyifli ve eğlenceli yönlerini keşfederler.

Kültür Kolejinde Türkçe öğretimi; Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatından faydalanarak öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerini en üst düzeye çıkarmak ve dil bilgisi kurallarını kavratmak üzerine yapılandırılmıştır. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru etkili kullanabilen, okuduklarını, izlediklerini, görüp yaşadıklarını anlatabilen, değerlendirebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ulusal ve evrensel değerlerin farkında olan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bütün bunları yaşamına ve davranışlarına yansıtabilen öğrenciler yetiştirmek Türkçe bölümünün ilkelerindendir. Bu ilkelerden hareketle derslerimizde;

 

·        Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle incelemelerini,

·        Okunan metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini bulmalarını,

·        Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavramalarını,

·        Metinde ortaya konan soru ve sorunlara farklı çözümler üretmelerini,

·        Okuduklarını kendi hayatları ve günlük hayatla karşılaştırmalarını,

·        Farklı türlerde metinler okumalarını,

·        Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurmalarını ve yazarken yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmalarını,

·        Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımı zenginleştirmelerini,

·        Görsel ve işitsel unsurlarla izledikleri/dinledikleri arasında ilgi kurmalarını hedefliyoruz.

 

      Öğrencilerimizin akademik süreçlerinin yanında sosyal gelişimlerini de destekleyen Türkçe Bölümü etkinlikleri, öğrencilerimizi Türkçeyi günlük hayatta da etkin bir biçimde kullanmaları konusunda destekler. Bu kapsamda her yıl ocak ayının 3.haftası kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, farklı yazarlar ve sanatçılarla tanışmalarını sağlamak, yaratıcı yazma atölyelerine katılmak amacıyla “Kitap Festivali” düzenlenmektedir. Öğrencilerin yıl içindeki yazma çalışmalarını içeren “Yaratıcı Kalemler” dergisi, yazarlık süreçlerine başlamada önemli bir araçtır.

 

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilimler Bölümü olarak 5,6,7. sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler dersi, 8. sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi aynı çatı altında yürütülmektedir.

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ÖZEL AMAÇLARI

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak kısaca şöyle ifade edilmektedir:

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

·         Millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri,

·         Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları,

·         Tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri,

·         Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,

·         Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanımaları,

·         Sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,

·         Eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları,

·         Bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları,

·         Temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilmeleri,

·         İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavramaları

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN TEMEL BECERİLER

Sosyal Bilgiler Dersinde aşağıdaki becerilerin öğrencilerimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Araştırma
 • Değişim ve sürekliliği algılama
 • Eleştirel düşünme
 • Empati
 • Gözlem
 • Harita okuryazarlığı
 • İletişim
 • İş birliği
 • Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme
 • Karar verme
 • Problem çözme
 • Sosyal katılım
 • Tablo ve grafik yorumlama

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRILMASI GEREKEN DEĞERLER

Sosyal Bilgiler Dersinde aşağıdaki değerlerin öğrencilerimize kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Adalet
 • Aile birliğine önem verme
 • Bağımsızlık
 • Barış
 • Bilimsellik
 • Çalışkanlık
 • Dayanışma
 • Duyarlılık
 • Dürüstlük
 • Eşitlik
 • Özgürlük
 • Saygı
 • Sevgi
 • Sorumluluk
 • Vatanseverlik
 • Yardımseverlik

 

 

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçütlerde eğitim-öğretim yapan bir kurumdur.

Kültür Koleji Ortaokulu İngilizce Programı, Kültür Anayasası maddelerinden evrensellik ilkesinde belirtildiği gibi; öğrencilerinin anadilleri dışında başka dilleri de bilmelerini; gelişen ve değişen teknolojiyi tanımalarını, kullanmalarını, evrensel değerlere sahip olmalarını, dünya ile iletişim kurmalarını hedefler. Farklı kültür, düşünce ve yaklaşımlara merak duyar, izler, dinler, anlayışla yaklaşır ve onlardan yararlanır. Bütüncül ve süreklilik öğrenim ilkeleri doğrultusunda hazırlanan beş yılı kapsayan İngilizce programı dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme, araştırma ve teknoloji kullanımı becerileri kazandırmayı hedefler ve öğrencilerini lise öğrenimi için hazırlar.

            Anayasamızın 20. Maddesi yabancı dil edinim vizyonumuzu ifade etmektedir. Kültür’lü üç temel dilde yüksek başarıyı hedefler:

“Kültür’lü eğitimde üç temel dil olan anadilin, matematik dilinin ve yabancı dilin öğrenme ve gelişmede üç anahtar olduğunu bilir. Çağdaş, sağlıklı, verimli ve etkin bir eğitim için özellikle üst düzeyde bir anadil bilgisi, bilinç ve yetkinliğin kazanılmasını önkoşul sayar. Bu üç dilin bilgiye, bilime ve yaşama uzanan yolda anahtar değerinde olduğu bilinciyle hareket eder, yüksek akademik başarıyı hedefler.

VİZYON : İngilizce dilini küresel ve yerel açıdan bir gereksinim olarak gören  Kültür Koleji İngilizce bölümü her bireyi hedef kitlesi içinde düşünen, çağın getirdiği ve getireceği sürekli değişime enerjik yapısı ile yanıt veren , güvenilir, çağdaş ,öncü ve evrensel dünya görüşü olan bireyler yetiştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

MİSYON: Kültür Koleji Ortaokulu İngilizce Bölümü Farklılaştırılmış Seviyelendirme Sistemi

•Bireysel Farklılaştırılmış Seviyelendirme sistemi üzerine oluşturulan dil eğitim programı ile

•Ulusal ve uluslar arası platformlarda kendini edindiği yabancı dilde etkin bir şekilde ifade edebilen; 

•Kendi kültürünü tanıyan ve kültürler arası etkileşime ve iletişime açık,

•Uluslar arası geçerliliği olan dil yetkinlik sınavlarında başarıyı hedefleyen,

•Teknoloji destekli, interaktif, proje bazlı ürün oluşturma becerisi edinmiş,

•Drama ve kulüp çalışmaları (MUN) ile edindiği yabancı dili günlük yaşama taşıyabilen,

•Özgüveni gelişmiş, öğrenmekten zevk alan, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısının farkında olan ve dili içselleştiren, günlük yaşamının doğal bir parçası haline getiren,

          Ulusal ve uluslararası yarışma ve proje çalışmalarında etkin ve yetkin katılma özgüvenine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

            Kültür Koleji Ortaokulu 5.sınıf Hazırlık sınıfında başlayan yoğun İngilizce eğitimimiz, öğrencinin bilginin doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve inşa edicisi olarak kabul edildiği sistemde şu temeller üzerine oluşturulmuştur.

ü  Bilgi deneyimden kazanılır, proje bazlı eğitim, grup çalışması, iş birliği;

ü   Öğrenme anlamın deneyim temelleri üzerine geliştirildiği aktif bir süreçtir, yaşayarak öğrenme;

ü  Kavramsal gelişme, farklı bakış açılarını paylaşma ve iş birlikli öğrenme yoluyla içselleştirme,

ü  Öğrenme gerçekçi bir şekilde düzenlenir, temalar ve gerçek yaşama dair konular üzerinden gerekli dil edinim becerileri (konuşma, okuduğunu anlama, dinleme ve yazma) üzerinden bütüncül öğrenme sağlanır ve değerlendirme ile tamamlanır.

Kültür Koleji Ortaokulu İngilizce Programı ‘Günlük Yaşamda Kullanılan Dil Becerilerine Dayalı Öğrenim’ (task-based) yaklaşımı, öğrencilerin günlük yaşamları ile ilişkilidir ve öğrenme deneyimlerini özgün dil kullanarak edinim kazanmalarını amaçlar.

Kültür Koleji Ortaokulunda her öğrencinin öğrenim stili,öğrenim hızı, becerileri ve dil gelişim seviyesine göre bireysel öğrenim yaklaşımı kullanılır.

İngilizce Bölümünün Amaçları        

 • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini teknoloji eğitim araçlarını kullanarak öğrencilerin dil edinimlerini sağlar ve öğrenciler edindikleri yabancı dili doğru ve akıcı olarak kullanırlar.
 • Öğrencilerimize araştırma ve sunum teknikleri eğitimi ile günlük yaşamla bağıntılı proje çalışmalarında edinilen dili kullanmalarını ve yaşam boyu öğrenen ve gelişen bireyler olmalarını sağlar.
 • Akademik dürüstlük bilinci ile özgün ürün yaratma becerilerini geliştirir.
 • Edebi metinlerin örneklerini inceleme ve analiz çalışmaları ile içselleştirme becerisini kazandırır ve kültürel birikim oluşturur.
 • Kendi kültürünü ve farklı kültürleri edebi, bilimsel ve tarihsel metinler kullanarak tanımalarını sağlar; farklı kültürlere saygılı bakış açısı kazandırır.
 • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirir.
 • Haklar ve sorumluluklar bilinci ile öz disiplin kazandırmak, saygı temelli, tartışılabilen bireyi geliştiren öğrenme ortamı hazırlar.
 • Akademik metin, hikâye ve şiir yazabilme becerilerini geliştirecek öğrenim ortamının sağlar.
 • Edinilen yabancı dilin uluslararası geçerliliği olan standart sınavlar ile objektif olarak değerlendirir.

Kültür Koleji’nde müzik dersi, öğrencilerin müzikal bilgi ve birikimlerini artırarak sanatın değerini ve evrensel dilini anlamalarına ve kendilerini müzikal olarak ifade etmelerine yönelik bütüncül bir öğrenme deneyimi sunar. Okulumuz, anaokulundan liseye kadar geniş bir yelpazede sunduğu müzik eğitimi programıyla, öğrencilerimizin sanatla iç içe bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlar. 

Anaokulu ve ilkokul düzeyinde, müzikle ilgili temel kavramlar ve beceriler şarkı, oyun ve ritim egzersizleri ile desteklenirken, öğrenmeye ve keşfetmeye teşvik edici bir ortam sağlanır. Ortaokul seviyesinde, müzik eğitimi daha derinlemesine ele alınır ve öğrencilerin enstrüman çalma, vokal teknikleri ve müzik teorisi konularında yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanınır. Lise düzeyinde ise, öğrencilerin sanatı bir kariyer veya ilgi alanı olarak düşünmelerine ve ileri düzeyde müzikal bilgi ve becerilere sahip olmalarına yönelik alanlar yaratılır.

 

Türkiye’nin ilk PDR servisini kuran eğitim kurumu olarak, öğrencilere gelişimsel, önleyici ve inovatif rehberlik hizmeti sunar. Hedefimiz, 21. yüzyıl becerilerine sahip, kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.

Kültür Uyum ve Oryantasyon Çalışmaları: Yeni başlayan öğrencilerimize yönelik fiziki oryantasyon ve uyum çalışmaları yapılır. 'Kültür Akran Dayanışma Grubu' temsilcileri, yeni öğrencilere okul ortamını tanıtır.

PDR Grup Çalışma Temaları:

 • Kendini tanıma - Motivasyon ve hedef koyma - Planlama becerileri -Takım çalışması - Güvenli teknoloji kullanımı - Kariyer yolculuğu ve gelecek tasarımı - İletişim becerileri - Sosyal sorumluluk - Değerler eğitimi  - Akran baskısı ve baş etme yolları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Öğrencilerle beden ve benlik algısı, öfke yönetimi, çatışma çözme, toplumsal cinsiyet ve mahremiyet gibi temalarda çalışmalar yapılır.

Kaygı Yönetimi Grup Çalışmaları: Kaygı yönetimi üzerine farkındalık kazandırmak ve beceri geliştirmek amacıyla gevşeme egzersizleri yapılır.

Akran Dayanışma Grubu: Öğrencilerin akran zorbalığı, öfke yönetimi, iletişim becerileri gibi konularda destek ve dayanışma sağladığı etkinlikler düzenlenir.

Mentör Öğretmen Sistemi: Her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır. Mentörlük sistemi, öğrencinin gelişimini takip eder ve destekler.

Kültür Kariyer Yolculuğu: Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı üniversitelere yönelik hazırlık çalışmaları sunulur. YKS hazırlığı, çeşitli etkinlik ve uygulamalarla desteklenir.

YKS Çalışmaları: Seminerler ve konferanslar - Bireysel görüşmeler ve akademik sürecin takibi - Deneme sınavı sonuçlarının - değerlendirilmesi - Üniversite gezileri ve tanıtımları - Zaman planlaması ve verimli çalışma - Psikolojik hazırlık ve sınav süreci yönetimi

Kültür PDR Aile Çalışmaları: Kültür’lü Ebeveyn Akademisi - Kültür PDR Bülteni - Bilgilendirme toplantıları - Bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları - Tercih danışmanlığı

Beden EğitimKültür Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Okulumuzda beden eğitimi dersleri; Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıfa kadar katı kuralları olmayan, rekabetten uzak, öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinliklerle yapılmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimiz ilkokul bitirdiklerinde aşağıdaki davranışları kazanırlar:

1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilirler.

2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.

3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.

4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.

5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.

6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinirler.

7. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.

8. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları gereği gibi kullanabilirler.

9. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilirler.

10. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinirler.

11. Olimpizm ruhunu içinde hissedebilir; fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimser ve yaşam boyu spor yapan insanlar olabilirler.

Ders dışı etkinlikler

1) Kulüp çalışmaları

Öğrencilerimizin tercih edeceği çeşitli spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler verilmektedir. Amacımız öğrencilerimizin yoğun ders programının oluşturduğu, zihinsel yorgunluğu azaltıp seçtikleri branşlarda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Uygulamalar haftada 1 gün 2 ders saati olarak planlanmaktadır. Eğitim verilen branşlar: Bale, modern dans,satranç, masa tenisi, basketbol, futbol ve voleybol.

2) Kış okulu

Okulumuz öğrencileri ile farklı okullarda okuyan öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak, öğrencilerimizin hafta sonu serbest zamanlarını verimli hale getirmek ve daha fazla öğrenciye ulaşarak sporu sevdirmek, sporu yaşamlarının bir parçası olarak görmelerini sağlamak kış okulumuzun hedeflerindendir. Uygulamalar okul dışı saatlerde ve cumartesi pazar günleri 1 gün olacak şekilde planlanmaktadır. Eğitim verilen branşlar, , taekwondo, tenis, futbol, satranç, basketbol ve voleybol’dur. 5-14 yaş aralığındaki okulumuz öğrencileri ve farklı okullarda okuyan öğrenciler bu uygulamadan faydalanabilmektedir.

 3) Turnuvalar

Belirli aralıklarla çeşitli branşlarda okul içi etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müsabakalardaki amaç; sınıflar arası etkileşimi artırmak, takım ruhunu geliştirmek, okul içi birlik beraberliği sağlamak ve ders aralarını eğlenceli hale getirmektir. Öğrencilerimiz için belirli aralıklarla voleybol, masa tenisi,atletizm, futbol ve basketbol branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir.

4) Kayak kampı

Yarıyıl tatilinde 1 hafta süreli, tüm yaş seviyelerindeki öğrencilerimizin katılabildiği bir uygulamadır. 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz aileleriyle 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz aileleri olmadan kayak kampına katılabilmektedirler. Uludağ kayak kampında öğrencilerimiz bireysel ders alabilmektedir.

5) Yaz Okulu

Okul öğrencileri ile farklı okullarda okuyan öğrencilerin kaynaşmasını, öğrencilerin 1 yıllık yorgunluklarını atmalarını, yaz tatillerinin verimli hale gelmesini ve daha fazla öğrenciye ulaşarak sporu sevdirmeyi hedefleyen yaz okulunda 16 branşta 5-14 yaş grubundaki öğrencilere eğitim verilmektedir. Ayrıca eğlenceli beş aktivite organize edilmekte ve sinema gösterimleri ve geziler düzenlenmektedir.

Okul takımları

- Futsal (Yıldız erkek / Küçük erkek /

- Futbol (Yıldız erkek–Küçük erkek)

- Basketbol (Yıldız erkek–Küçük erkek)

- Voleybol (Yıldız kız–Küçük kız-

- Masa tenisi (Yıldız erkek-kız / Küçük erkek–kız)

- Yüzme (Yıldız kız-erkek / Küçük kız-erkek /

- Satranç (Yıldız erkek-kız / Küçük erkek–kız /

- Tenis (Yıldız kız-erkek / Küçük kız-erkek /

- Sportif Tırmanış ( Yıldız kız-erkek / Küçük kız-erkek

- Ritmik Jimnastik Takımı

- Step Aerobik Takımı

Kazandırılan Davranışlar:

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusundaki sözlerini açıklayabilirler.
 2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.
 3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.
 5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar edinirler.
 7. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.
 8. Spor araç ve tesislerini tanır ve kullanırlar.
 9. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım bilgisi edinirler.
 10. İş birliği içinde çalışma alışkanlığı edinirler.
 11. Olimpizm ruhunu ve fair-play davranışlarını benimserler.

Ders Dışı Etkinlikler:

 1. Kulüp Çalışmaları:

  • Çeşitli spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler.
  • Branşlar: Modern dans, satranç, masa tenisi, basketbol, futbol, futsal ve voleybol.
  • Haftada 1 gün, 2 ders saati.
 2. Turnuvalar:

  • Okul içi etkinlikler çerçevesinde düzenlenen müsabakalar.
  • Branşlar: Voleybol, masa tenisi, atletizm, futbol, futsal ve basketbol.

Okul Takımları:

 • Jimnastik Genç Kız
 • Futsal Genç Erkek
 • Futbol Genç Erkek
 • Basketbol Genç Erkek/Genç Kız
 • Voleybol Genç Kız
 • Masa Tenisi Genç Kız/Genç Erkek
 • Yüzme Genç Kız/Genç Erkek
 • Satranç Genç Kız/Genç Erkek
 • Tenis Genç Kız/Genç Erkek
 • Badminton Genç Kız/Genç Erkek
Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Kültür Koleji; vizyonuyla ve misyonuyla 1960 yılından bugüne Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, yabancı dillere hâkim, vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilincine sahip, dinamik, özgür düşünceli, araştırmacı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Okulumuzda, bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin ilkokul ve ortaokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır.

“KÜLTÜR” ailesinin bir üyesi olmak büyük onur kaynağı ve ayrıcalıktır. Aldıkları eğitim öğrencilerimizin ömür boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar. Mezunlarımız, bu köklü geleneğin bir parçası olmanın onurunu ve ayrıcalığını yaşamları boyunca taşırlar. 

Güçlü köklerimiz, çağdaş ilke ve değerlerimiz ve birbirimize olan bağlılığımızla, bugünkü heyecan ve coşkumuzu devam ettireceğimiz sağlıklı ve mutlu bir eğitim yılı dileriz.

 

Olcay GÜVENÇ

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Hazırlık ve 9. sınıflarımıza Liseler Giriş Sınavına (LGS) ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ve/veya Öğrenci Kabul Sınavı ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna göre öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

10-11-12. sınıflara kontenjanlar ölçüsünde Öğrenci Kabul Sınavı ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • info@kultur2000.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir