Ana içeriğe atla

Kültür Koleji Fen Lisesi

Lise “Kültür'de Okunur

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

AP Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Matematik Bölümü, öğrencilerimizin matematiksel becerilerini ve bilgi birikimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda yürütülen çalışmaların ana hedefleri şunlardır:

 1. Matematiksel Temel Kazandırma:

  • Temel matematik kavramlarını sağlam bir şekilde öğretmek.
  • Matematiksel teori ve uygulamaları bütünleştirerek, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine uygulayabilme yeteneği kazanmalarını sağlamak.
 2. Analitik ve Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirme:

  • Analitik düşünme, problem çözme ve mantıksal akıl yürütme becerilerini geliştirmek.
  • Yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneklerini artırmak.
 3. Akademik ve Profesyonel Hayata Hazırlık:

  • Üniversite giriş sınavlarına ve ileri düzey matematik gerektiren diğer akademik sınavlara hazırlamak.
  • Matematiksel bilgi ve becerilerin çeşitli alanlarda kullanımını öğretmek.
 4. Teknoloji ve Bilimle Entegrasyon:

  • Matematiğin bilim ve teknoloji ile bağlantısını vurgulamak.
  • Matematiksel yazılımlar ve dijital araçlar kullanarak problem çözme yeteneklerini artırmak.
 5. Araştırma ve Proje Çalışmaları:

  • Bağımsız araştırma yapma ve proje geliştirme becerilerini teşvik etmek.
  • Matematiksel projeler ve yarışmalar aracılığıyla teorik bilgileri pratiğe dökme deneyimi kazandırmak.
 6. Matematiğe Olan İlginin Artırılması:

  • Matematiğin eğlenceli ve heyecan verici yönlerini göstererek ilgiyi artırmak.
  • Matematik kulüpleri, yarışmalar ve etkinlikler aracılığıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı teşvik etmek.
 7. Disiplinler Arası İş Birliği:

  • Matematiğin fen bilimleri, sosyal bilimler ve mühendislik gibi diğer disiplinlerle ilişkisini vurgulamak.
  • Disiplinler arası projelerde matematiksel düşünme becerilerini kullanarak başarı sağlamak.

Ders İçerikleri ve Müfredat: Matematik dersleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredat çerçevesinde yürütülmektedir. Matematik ve geometri dersleri iki farklı programla öğretilmekte, bu da analitik ve görsel düşünme becerilerini geliştirmektedir.

Etkinlikler ve Projeler: Matematik Bölümü olarak düzenlediğimiz etkinlikler: 

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri,
 • Türkiye Zeka Vakfı Yarışmaları,
 • İstanbul Bilim Olimpiyatları,
 • ASMA, Pascal, Cayley, Fermat matematik yarışmaları,
 • Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması,
 • URFODU, Tales Matematik Yarışmaları,
 • Sosyal Sorumluluk projeleri,
 • 14 Mart Dünya Matematik Günü etkinlikleri.

Kültürlü Üretkenlik: Kültür, bilginin sadece kazanılmasını değil, analiz edilip yeniden üretilmesini amaçlar. Eğitim sürecinde bilginin derinleştirilmesine önem verir.

Fen Bilimleri Hedefleri: Öğrencilerimizin özgürce düşünen, sorgulayan ve bilimsel çözümler arayan bireyler olarak yetişmesini hedefleriz. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında yapılan araştırma ve deneylerle, bilgiye ulaşma ve uygulama becerileri geliştirilir. Geleneksel ve sanal laboratuvar çalışmaları kritik rol oynar.

Multidisipliner Yaklaşım: Fen Bilimleri derslerinde multidisipliner bir bakış açısı benimsenir. Nobel ödülleri ve ödüllü çalışmalar eğitim programımıza entegre edilmiştir. Bu sayede öğrencilerin bilim vizyonu kazanmaları ve gelecek öngörülerinin geliştirilmesi sağlanır.

Proje ve Araştırmalar: Fen Lisesi öğrencilerinin en az bir projede yer alması istenir. Dünya sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilir. Tübitak gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde edilmektedir.

İleri Düzey Eğitim: Öğrencilerimize MEB müfredatının yanı sıra ileri fizik, kimya ve biyoloji dersleri de sunulur. Bu sayede Waterloo, Urfodu, Tales ve Kanguru gibi yarışmalarda üstün başarılar elde edilir.

Üniversite Hazırlığı: Öğrenciler 9. sınıftan itibaren üniversite giriş sınavlarına hazırlanır. 9 ve 10. sınıflarda TYT konuları, 11 ve 12. sınıflarda TYT ve AYT konuları işlenir.

Fizik: Evrenin kurallarını analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle kavratmak hedeflenir. Teorik bilgilerin deneylerle pekiştirilmesi sağlanır.

Kimya: Kimyanın temel prensipleriyle gündelik hayatı ve doğayı daha iyi anlamak amaçlanır. Öğrencilerden teorik bilgileri deneylerle pekiştirmeleri beklenir.

Biyoloji: Canlıların önemini kavrayarak çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenir. Deney ve gözlemle etkin öğrenme sağlanır.

Hedefler ve İlkeler:

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerimize anadilinde yetkinlik kazandırmayı ve genel edebiyat kültürlerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kültürel birikime sahip olur:

 • Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik değerleri benimserler.
 • Eleştirel okuma zevk ve alışkanlığı kazanırlar; kitap okuma saatleri, kitap fuarı gezileri ve kütüphane ziyaretleri ile okuma alışkanlığını geliştirirler.
 • Anadilini bilinçli, özenli ve güvenli kullanırlar.
 • Düşüncelerini yetkin ve etkili bir şekilde ifade ederler.
 • Evrensel gelişmeleri izlerler ve bilgiye ulaşma yollarını bilirler.
 • Ahlaki, insani ve etik değerlere sahiptirler.
 • Topluluk karşısında konuşma yeteneği kazanırlar; her yıl düzenlenen sunum etkinlikleri ile kendilerine güvenen bireyler olurlar.
 • En az iki tiyatro oyunu izlerler.
 • Yaşayan edebiyatçılarla söyleşi yaparlar; sanatçılarla fikir alışverişinde bulunurlar.
 • Şiir dinletilerine katılırlar.
 • Edebiyat müzelerini ziyaret ederler.
 • Edebiyat dergilerini tanırlar.
 • Kompozisyon, öykü, deneme ve şiir yarışmalarına katılırlar.
 • Kısa film, duvar gazetesi yarışmalarına katılarak yaratıcılıklarını keşfederler.
 • Münazara yarışmalarına katılırlar.
 • Yaratıcı yazma çalışmaları yaparlar.
 • Genel kültür ve bilgi yarışmalarında kendilerini sınarlar.
 • Radyo, televizyon, fotoğrafçılık, münazara ve tiyatro kulüplerine katılarak yeteneklerini keşfederler.
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlarlar.

Başarılar:

 • 2020 yılında TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda "Eğlenceli Öğrence Oyunuyla Edebî Eserlerin Öğrenilmesi" projesi ile İstanbul Avrupa Bölge Sergisi’ne katılmaya hak kazanıldı.
 • 2021 yılında TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda "Edebî Bölgelerin Ebedî Müzeleri" projesi ile İstanbul Avrupa Bölge Birincisi olarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanıldı.

Bölümümüzün amacı, öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada, çevre ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak.

 • Coğrafya: Doğal ve beşerî sistemler, mekânsal sentez, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum konuları işlenir. Öğrencilerin dünya üzerindeki farklı coğrafi ve beşerî sistemleri anlamaları sağlanır.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Farklı dinleri ve inanç sistemlerini tanıma, evrensel ahlaki değerleri öğrenme ve toplumsal barışı destekleme amaçlanır. Hoşgörü, saygı ve anlayış temelinde verilir.

 • Felsefe: İlkçağ’dan günümüze kadar düşünürlerin fikirleri, felsefi sorunlar ve temel akımlar ele alınır. Öğrencilerin düşünsel derinlik kazanmaları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri sağlanır.

 • Tarih: İlkçağ’dan günümüze insanlık tarihinin önemli dönemleri, Türkiye’nin kültür tarihi, önemli şahsiyetler, olaylar ve eserler işlenir. Tarih bilinci ve kültürel farkındalık artırılır.

Öğrencilerimize bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerini kazandırarak, sosyal yaşama uyum sağlamalarını, sorunlara çözüm üretme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bilinçli, yaratıcı ve sorumlu bireyler yetiştirmek birincil hedefimiz.

Fen liselerinde İngilizce eğitimi son derece önemlidir çünkü fen bilimleri alanında yapılan araştırmaların ve yayınların büyük bir çoğunluğu uluslararası platformlarda İngilizce dilinde gerçekleşmektedir.

Kültür Koleji Fen Lisesinde özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ders planları ve materyalleri ile desteklenen etkili bir eğitim süreci sağlanmaktadır. 

Fen liselerindeki İngilizce eğitimi, sadece dilbilgisi kuralları ve kelime dağarcığı ile sınırlı kalmamalı, aynı zamanda bilimsel terimlerin doğru şekilde öğrenilmesi de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu da özgün olarak hazırlanmış materyallerle desteklenmektedir.

Ayrıca, fen liselerinde interaktif ve katılımcı bir eğitim modelinin benimsemekteyiz. Özellikle fen bilimleri alanındaki konularla ilişkilendirilebilen interaktif ders materyallerinin kullanılması sayesinde özgün içeriklerin daha etkili şekilde işlenebilmesi sağlanmaktadır.

Pratik yapma imkanının da sunulması oldukça önemlidir. Fen liselerinde laboratuvar çalışmalarının yanında, İngilizce dil becerilerini geliştirmeye yönelik pratik uygulamaların da düzenlenmektedir. 

Özellikle fen lisesinde teknolojinin getirdiği imkanlardan da faydalanılması gereklidir. Özellikle online platformlar üzerinden erişilebilen bilimsel makaleler, videolar veya diğer dijital kaynaklar sayesinde özgün içeriklere daha kolay ulaşılabilir hale gelmektedir. 

Tüm bu unsurların göz önünde bulundurulmasıyla hazırlanan kaliteli bir İngilizce eğitimi programının fen liselerine oldukça büyük katkısı olacaktır. Bu sayede gelecek nesillerdeki genç bilim insanlarının uluslararası alanda daha etkin rol alabilmelerine olanak sağlanacaktır.

Türkiye’nin ilk PDR servisini kuran eğitim kurumu olarak, öğrencilere gelişimsel, önleyici ve inovatif rehberlik hizmeti sunar. Hedefimiz, 21. yüzyıl becerilerine sahip, kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.

Öğrenci ve Ebeveyn Görüşmeleri: PDR Birimi ve Lise Yönetimi, her öğrenci ve ebeveynle düzenli bireysel görüşmeler yapar. Öğrencilerin gelişimsel özellikleri, ilgi ve yetenek alanları, akademik motivasyonu, öğrenme ve odaklanma becerileri ile çalışma alışkanlıkları değerlendirilir.

Uyum ve Oryantasyon Çalışmaları: Liseye yeni başlayan öğrencilere yönelik fiziki oryantasyon ve uyum çalışmaları yapılır. Üst sınıf öğrencilerinden oluşan 'Kültür Akran Dayanışma Grubu', okul içi ortamları ve olanakları tanıtır.

PDR Grup Çalışma Temaları: Öğrenciler, birlikte yaşama kültürü, farklılıklara saygı, akran dayanışması, psikolojik sağlamlık, değerler eğitimi, kendini tanıma, motivasyon, planlama, takım çalışması, güvenli teknoloji kullanımı, ergenlik, kariyer planlama, iletişim becerileri, sosyal sorumluluk, akran baskısı ve zorlayıcı duygularla baş etme konularında çalışır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerle beden algısı, benlik algısı, öfke yönetimi, toplumsal cinsiyet, orta ergenlik dönemi, flört şiddeti gibi temalarla interaktif çalışmalar yapılır.

Kaygı Yönetimi: Kaygı yönetimi grup çalışmaları ile kaygının sebepleri, başa çıkma yolları ve gevşeme egzersizleri yapılır.

Akran Dayanışma Grubu: Öğrenciler, akranlarından destek alarak akran zorbalığı, öfke yönetimi, iletişim becerileri, karar verme becerileri konularında çalışmalar yapar.

Mentör Öğretmen Sistemi: Her öğrenciye bir mentör öğretmen atanır. Mentörlük sistemi, öğrencinin gelişim sürecini izler ve destekler. Sınıf içi destek gerektiren konularda grup toplantıları yapılır.

Kültür Kariyer Yolculuğu: Öğrencilerin potansiyellerini tanımaları ve kendini gerçekleştirme becerilerini kazanmaları hedeflenir. Yurt içi ve yurt dışı üniversite hazırlık çalışmaları yapılır.

YKS Çalışmaları: Öğrencilere ve velilere yönelik seminerler, konferanslar, bireysel görüşmeler, akademik süreç takibi, deneme sınavı sonuç değerlendirmeleri, üniversite gezileri, bireysel tercih danışmanlığı ve sınıf çalışmaları yapılır.

Kültür PDR Aile Çalışmaları:

 • Ebeveyn Akademisi: Her ay seçilen bir konuda uzmanlarla aile buluşmaları.
 • PDR Bülteni: Haftalık uzman yazıları ve önerileri.
 • Bilgilendirme Toplantıları: YKS ve akademik çalışmalar hakkında.

Beden Eğitimi Derslerinin Kazandırdığı Davranışlar

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusundaki sözlerini açıklayabilirler.
 2. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.
 3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.
 5. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin önemini kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.
 6. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinirler.
 7. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.
 8. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları doğru şekilde kullanabilirler.
 9. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım konularında bilgi ve beceri kazanırlar.
 10. İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinirler.
 11. Olimpizm ruhunu hisseder, fair-play davranışları benimser ve yaşam boyu spor yapmayı bir hayat felsefesi olarak kabul ederler.
 1. Kulüp Çalışmaları: Öğrencilerin tercih ettiği spor branşlarında yıllık veya dönemlik eğitimler verilir. Amaç, yoğun ders programının oluşturduğu zihinsel yorgunluğu azaltarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Eğitimler haftada bir gün, iki ders saati olarak planlanır. Branşlar: Modern dans, satranç, masa tenisi, basketbol, futbol, futsal, voleybol.

 2. Turnuvalar: Belirli aralıklarla çeşitli branşlarda okul içi müsabakalar düzenlenir. Amaç, sınıflar arası etkileşimi artırmak, takım ruhunu geliştirmek ve okul içi birlik ve beraberliği sağlamaktır. Branşlar: Voleybol, masa tenisi, atletizm, futbol, futsal, basketbol.

Okul Takımları:

 • Jimnastik (Genç Kız)
 • Futsal (Genç Erkek)
 • Futbol (Genç Erkek)
 • Basketbol (Genç Erkek, Genç Kız)
 • Voleybol (Genç Kız)
 • Masa Tenisi (Genç Kız, Genç Erkek)
 • Yüzme (Genç Kız, Genç Erkek)
 • Satranç (Genç Kız, Genç Erkek)
 • Tenis (Genç Kız, Genç Erkek)
 • Badminton (Genç Kız, Genç Erkek)
Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Gücünü köklü geçmişinden alan, inovasyon çağında akademik ve sosyo-kültürel zenginliği ile eğitim dünyasında 1960 yılından bu yana önemli bir yere sahip olan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, her geçen yıl güçlenerek varlığını sürdürüyor. Kültür Koleji Anadolu Lisesi ve Kültür Koleji Fen Lisesi olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda öğrencilerimizi akademik, sosyal ve duygusal anlamda en üst seviyede donanımlı hale getirmek için çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası başarılarımızı arttırmak ve her yıl çıtayı daha da yukarıya taşımak için kendini sürekli geliştiren ekibimizle ilerliyoruz.

Amacımız; akademik, teknolojik, bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda gereken beceri, yetkinlik ve yeterliliklere sahip, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, çağdaş, yenilikçi, üretken, vizyoner, sorumluluk sahibi, öz disiplini gelişmiş, kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, başka kültürlere saygı duyan, çok yönlü, iyi kalpli, empati kurabilen, barışçıl, sağlam karakterli, çevresine duyarlı dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilerimizi birebir takip ederek, öğrendikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanarak içselleştirmelerini sağlamak, etkinlik ve proje bazlı zenginleştirilmiş bir program doğrultusunda yetiştirmek önceliğimizdir. Bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir, öğrenci ve öğrenme merkezli bir program oluşturduk. AP programları ve Global School akreditasyonu ile zenginleştirilmiş eğitim programımız ve Fen Lisemizin Almanca Hazırlık Sınıfı bulunan lise statüsü alması, öğrencilerimizin uluslararası başarılarını arttırmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını yakından takip etmemizi sağlayan, yetenek ve yeterlikleri doğrultusunda doğru yönlendiren Ölçme Değerlendirme Başkanlığı gücümüze güç katmaktadır. Dünya her zaman aynı dünyadır; farkı yaratacak olan insanın kendisidir. Kültür Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak hedefimiz, tüm eğitim camiasına örnek olacak ve öğrencilerimize değer katacak işler yapmaktır. Romalı tarihçi Sallustius’un dediği gibi: "Eylem olmadan vizyon hayalden öteye geçemez. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirebilir." Okulumuzda yarattığımız pozitif okul iklimi, aidiyet duygusu, açık iletişim, güven, sevgi, saygı ve değerlerimize olan inancımız bizi hedeflerimize ulaştırmaktadır.

Özlem AKARSU

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Hazırlık ve 9. sınıflarımıza Liseler Giriş Sınavına (LGS) ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ve/veya Öğrenci Kabul Sınavı ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna göre öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

10-11-12. sınıflara kontenjanlar ölçüsünde Öğrenci Kabul Sınavı ve/veya “Öğrenci Tanıma Sınavı” ile bunlardan sonra gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik değerlendirmesi sonucuna öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • info@kultur2000.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir