Ana içeriğe atla

Kültür Koleji ilkokulu

Lise “Kültür'de Okunur

Akademik Mükemmeliyetle Genişleyen Ufuklar ve Birlikte Başarıya Giden Yol

Akademik
Program

Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Spor, Kültür, Sanat

Başarıya Giden Yolda Birlikte İlerliyoruz

AP Programı

Üst Düzey Akademik Başarıya Giden Yol

Ders Dışı
Etkinlikler

Öğrenme Sınıfın Ötesinde Devam Ediyor

Akademik Program

Kültür eğitim kurumları olarak öğrencilerimizin matematik derslerinde , meraklı, motivasyonlu, araştıran ve inceleyen, keşfeden, karşılaştığı durumlara örnekler vererek öğrendiklerini kullanan, öz ve akran değerlendirmeleri yapabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

 

Öğrencilerimizin matematiksel işlemlerde akıcı olması, kavramlar arasındaki ilişkiyi kurabilmesini, matematik dilini, kavramlarını, terimlerini ve sayıları kullanabilmesini, bu kullandıkları ile iletişim kurabilmesini, matematiksel modellemeler yapabilmesini, akıl yürütebilmesini ve nesneler arası ilişkileri anlamasını, bu anladıklarını matematiksel terimlerle ifade edebilmesi için uygun yolları seçebilmesini ve problem çözme becerilerine sahip olabilmesini hedeflemekteyiz.

Dersimizde ve hazırlayıp uyguladığımız etkinliklerimizde öğrencilerimizin matematiği sevmesini, ilgi duymasını, matematiğin gerçek hayatta kullanılabildiğini anlamasını sağlamak amacındayız.

 

Fen Bilimleri; bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, anlamaya ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları birleştirme gayretidir.

Derslerimizde bilimsel araştırma ve anlamanın odağında olan sorgulama yoluyla öğrencilerin, bilimsel bilgileri akıl yürütme ve düşünme becerileriyle birleştirerek çevrelerindeki dünyaya dair anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz kendi sorularını oluşturdukları, sorularının yanıtlarını bulmak ve derinlemesine sorgulama yapmak için kendilerine araştırma, deney ve gözlem fırsatı verilen anlamlı bir öğrenme ortamında sunulur.

Fen Bilimleri ve laboratuvar derslerinde ezberden uzak fen ve bili okuryazarı olarak yetişmesini amaçlanır. Öğrencilerimiz laboratuvar dersleriyle birlikte;

Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlayan, bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üreten,

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alan ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanmasını sağlayan

Bilimin teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkı sağlayan,

Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgisi olan bireyler olarak yetişirler.

Her yıl mayıs ayında düzenlenen “Bilim Şenliği”mizde öğrencilerimiz yıl içinde edindikleri kazanımlar ile birlikte birbirinden ilginç, renkli ve eğlenceli deneyler gerçekleştirerek bilimin keyifli ve eğlenceli yönlerini keşfederler.

Kültür Koleji İlkokulunda Türkçe öğretimi; Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatından faydalanarak öğrencilerin dört temel becerisi olan okuma, dinleme, konuşma, yazma becerilerini en üst düzeye çıkarmak üzerine yapılandırılmıştır. Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarının yanı sıra Türkçe bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına uygulamaları başlıca hedefimizdir. Öğrenci merkezli olarak gerçekleştirilen Türkçe derslerinde öğrencilerimiz;

·        Sürekli ve anlamlı okuma alışkanlığı kazanır.

·        Okuduğunu anlar ve okuduklarından çıkarımlar yapar.

·        Görgü kurallarına uygun konuşur, konuşulanları dikkatle dinler.

·        Okuduklarını, dinlediklerini, kendini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.

·        Noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını uygular.

·        Dilimizin kurallarını benimser ve uygular.

·        Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

·        Okuduğunun konusunu, ana düşüncesini belirler ve okuduklarından çıkarımlar yapar.

 

Öğrencilerimizin akademik süreçlerinin yanında sosyal gelişimlerini de destekleyen Türkçe Bölümü etkinlikleri, öğrencilerimizi Türkçeyi günlük hayatta da etkin bir biçimde kullanmaları konusunda destekler. Bu kapsamda her yıl ocak ayının 3.haftası kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, farklı yazarlar ve sanatçılarla tanışmalarını sağlamak, yaratıcı yazma atölyelerine katılmak amacıyla “Kitap Festivali” düzenlenmektedir.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN HEDEFLERİ

 Sosyal Bilgiler dersi;

 • Sosyal gelişimini destekleyici faaliyetlere kalmada istekli olan,
 • Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen toplumsal ve doğal olaylar karşısında duyarlı olan ve bu olaylar hakkında fikir yürütebilen,
 • Geçmişi ile bugünü arasında köprü kurabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal değerlere önem veren,
 • Demokrasi, özgürlük ve adalet kavramlarını özümlemiş,
 • Sahip olduğu hak ve özgürlüklerinin farkında olan aynı zamanda toplumsal ve bireysel sorumluluklarının bilincine varan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN TEMEL KAZANIMLARI

Bu ders yılı sonunda öğrenciler;

· Bireysel farklılıkları tanır, başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.

· Millî mücadelenin kazanılmasında ve cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder.

· Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

· İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.

· Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

· Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.

. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenliği ilişkilendirir.

. Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder.

 

AMAÇLARIMIZ:

İngilizce derslerinde öğrencilerimizin;

· Kendini İngilizce ifade edebilen,

· İngilizce okumaktan ve araştırmaktan zevk alan,

· İngilizce bilgisini başka derslerde ve alanlarda da kullanabilen,

· Ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarı gösteren,

· Farklı kültürleri tanıyan, onların bakış açılarını anlayan ve hoşgörü geliştiren,

. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip,

· Dünya vatandaşı olabilmek için çabalayan bireyler olarak yetişmesi hedeflenir.

 HEDEFLERİMİZ:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi standartlarına göre öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıf sonunda A2 seviyesine ulaşmaları hedeflenmiştir.

Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan programımızda dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir. Bu çalışmalarımız disiplinler arası temalarla ilişkilendirilerek sürdürülür.

İngilizce programının zengin ve çok yönlü yapısı sayesinde öğrenciler keyifle öğrenme ve keşfetme yeteneklerini geliştirebilirler. 1., 2., ve 3., sınıf öğrencilerimiz çift dilli eğitim sistemi matematik ve hayat bilgisi gibi alan derslerinde Türkçe ve İngilizcenin eş zamanlı ve aktif olarak kullanılması hedef yabancı dili gerçek hayat uygulamaları içinde kullanmayı kolaylaştırıyor. Bu derslerimizde öğrencilerimiz hem akademik olarak yeni bilgiler edinmekte hem de fiziksel, bilişsel ve sosyal becerilerimizi geliştirmektedir. Çift dilli derslerde öğrenciler İngilizcenin okul dışında da bir yerinin olduğunu fark ediyor çünkü Türkçe yaptıkları her şeyi bu derslerde İngilizce dilini iletişim aracı olarak kullanarak da gerçekleştiriyorlar. Çift dilli derslerde öğrencilerimiz her gün yaşadıkları olayları veya durumları farklı aktiviteler, deneyler ve araştırmalar sayesinde anlamlandırıyor. Bu da onların bakış açılarını ve sorgulama yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı oluyor. 4. sınıfta ise bu sistem yerini CLIL derslerine devrediyor. CLIL, İkinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran yeni bir dil eğitimi yaklaşımıdır. “İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim” anlamına gelen CLIL, çeşitli derslerin yabancı dilde öğretildiği, hem içerik hem de dilin eş zamanlı öğrenimini amaçlayan bir eğitim yöntemidir. CLIL yönteminde, yabancı dil bilgisi, içeriği öğrenebilmek için bir araç haline gelir. Dil, müfredata entegre edilir; hem dil hem de içeriğin edinimi sağlanmış olur.

 

Okulumuzun Cambridge Esol Yetkilendirilmiş Sınav Merkezi olması da öğrenciler için bir diğer avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerimiz tercihen “Esol Young Learners” sınavlarına katılarak öz güven ve başarı duygularını pekiştirebilirler.

1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; kendileriyle ilgili günlük bir diyalog sürdürebilir, dinlediği ikili bir diyalogdan istenilen bilgileri ayırt edebilir, hazır bulunuşluk seviyesine uygun okudukları bir hikâyeyi anlayabilir, kendilerini tanıtabilir ve ilgi alanlarıyla ilgili bilgi verebilirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                               2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikâyelerdeki ana fikri, karakterlerle ilgili bilgileri, olayların oluş sırasını ayırt edebilirler. Karşılarındaki kişiye ilgi alanları ile ilgili soru sorabilir; soruları kısa cümlelerle cevaplayabilirler. Verilen konularda kısa paragraflar yazabilirler.                                                                          

3. sınıfın sonunda öğrencilerimiz hazır bulunuşluk seviyelerine göre, dinledikleri ve okudukları hikâyeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak yorum katarak aktarabilirler. İlgi alanlarını kapsayan konular ile ilgili araştırma yapıp, edindikleri bilgileri arkadaşlarına sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konularda karşılarındaki konuşmacıya sorular sorup, kendilerine yöneltilen soruları cevaplayabilirler.                   

4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz; hazır bulunuşluk seviyelerine göre dinledikleri ve okudukları hikayeler hakkında kitap raporu hazırlayabilir, bu raporları sözlü ve yazılı olarak sunabilirler. Fikir sahibi oldukları konular ile ilgili paragraf yazabilir, araştırma yapıp arkadaşlarına sunabilir, kıyaslama ve betimleme yapabilirler. İlgi alanlarını kapsayan ve fikir sahibi oldukları konular hakkında karşılarındaki kişi ile akıcı bir konuşma sürdürebilirler.

İngilizce dersleri dışında tüm düzeylerde yürütülen kulüp çalışmaları ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizce bilgileri ile farklı alanlara yoğunlaşarak kendilerini geliştirme şansını elde ederler. Her yıl değişen ve içerik geliştiren birbirinden farklı kulüp çalışmaları ile yılsonu performansları, yarışmalar ve gösterilere katılırlar.

 

 

 

 

Okulumuz, öğrencilerimizin görsel sanatların büyülü dünyasına yolculuk yaparak hayal güçlerini, ifade yeteneklerini ve estetik anlayışlarını geliştirmeleri için sürekli fırsatlar yaratır. Anaokulundan liseye kadar uzanan bu yolculukta, öğrencilerimiz fırça darbeleriyle renkleri buluşturur, çamurun dokusunu keşfeder ve dijital araçlarla sanatın sınırlarını zorlarlar.

 

Öğrencilerimiz, anaokulu ve ilkokul düzeyinde, renkleri, şekilleri ve dokuları keşfederek sanatla ilk temaslarını kurarlar. Basit çizimlerden başlayarak el becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de kullanırlar. Ortaokul seviyesinde dersler daha kapsamlı hale gelir ve öğrencilere farklı sanat tekniklerini derinlemesine keşfedecekleri branş ortamı sunulur. Lise de de devam edecek olan branş dersleri ile öğrencilerimiz, özgün eserler oluşturmanın yanı sıra sanat eserlerini analiz etme ve eleştirme becerilerini de geliştirmeye başlarlar.

Kültür Koleji’nde görsel sanatlar dersleri, öğrencilerin sanatın gücünü anlamalarına ve kendilerini sanatın evrensel dilinde ifade etmelerine olanak tanır.

Türkiye’de ilk kez rehberlik faaliyetlerini başlatan okul 1968 yılında Özel Kültür Okulları olmuştur. O yıllardan bugüne kadar eğitim öğretimin ayrılmaz parçası olan Rehberlik birimimiz, her yıl yenilenen programıyla öğrencilere ve velilere hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Kültür Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, her sınıf düzeyinde kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki anlamda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yardım ve destek vermek üzere psikolojik danışmanlık hizmeti verilir. Tüm uygulamalarda öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, karşılaştığı güçlükleri soruna dönüşmeden çözümlemek konusunda yardım alabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi ve mutlu, uyumlu, bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi hizmetleri kapsamında bireysel görüşmeler, eğitici seminerler, öğrenciye yönelik grup çalışmaları, öğrencileri çok boyutlu tanımaya yönelik test ve envanter çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır. Okul-aile-öğrenci işbirliğine her zaman önem veren rehberlik birimi öğrencilerini daha yakından tanımak ve gözlemleri paylaşmak amacıyla velilerle görüşmeler yapar, öğrencilerin gelişimlerine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak bültenler yayınlar, seminer ve konferanslar düzenler.

Rehberlik Birimimizin ilkokul öğrencilerine yönelik çalışmaları öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, kendilerini daha iyi ifade etmelerine, kendi problemini fark etmesi ve akademik, sosyal ve duygusal zorluklarına çözüm yolunu üretebilmelerine destek olması amaçlanarak planlanır ve gerçekleştirilir.

 Kodlama Eğitimi Nedir?

Son yıllarda hem mesleki eğitimler hem de kişisel gelişim eğitimleri, uzaktan eğitimin avantajlarının fark edilmesinin de etkisiyle ilgi görmeye başlamıştır. Bu eğitimlerden biri de yazılım dünyasının kapılarını açan kodlama eğitimidir. Kodlama eğitimleri, bilişim teknolojileri ile ilgilenen kişiler tarafından ilgi görmekle birlikte analitik düşünme becerisini geliştirmek isteyen kişilerin de ilgisini çekmektedir. Kodlama hakkında bilgi edinmek, algoritma mantığını öğrenmek veya web sitenizi geliştirmek istiyorsanız yazılım kodlama eğitimi alabilirsiniz.

Çeşitli web siteleri veya mobil uygulamalar sayesinde ücretsiz kodlama eğitimi almak mümkün olmakla birlikte kodlama hakkında teorik ve pratik bilgileri kapsamlı şekilde öğrenebilmek ve bilgiyi sertifika ile taçlandırabilmek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kuruluşlarında eğitim almakla mümkündür.

Çocuklar için kodlama eğitimlerinin yaygın olması kodlama eğitiminin yalnızca erken yaşta alınabileceğini düşündürebilir. Oysa kodlama eğitimi sadece okul öncesi veya 7 yaş üstüne verilen bir eğitim değildir. İlkokul öğretmenleri, eğitimcileri, bilişim teknolojileri alanında uzmanlık edinmek isteyen kişiler, ebeveynler, üniversite öğrencileri de kodlama eğitimi alabilir.

Okul öncesi robotik kodlama eğitiminde geometrik şekilleri öğreniyorum, "duyu organlarımızı tanıyalım", "noktalama işaretlerini öğreniyorum" gibi konular oyun ile çocuklara öğretilir. Robotik kodlama eğitici eğitiminde algoritmaya giriş yapılmasının ardından şu konularda kapsamlı bilgiler verilir.

·         Hazırbulunuşluk Değerlendirmeleri

·         İki, üç, beş adımlı Uygulamalar

·         Geri-ileri uygulamaları

·         Gizli görev uygulamaları

·         Aynısını bul oyunları

·         Zihinsel Gelişim Uygulamaları

Stem ve Maker

Müdür Mesajı

Değerli Velilerimiz,

Kültür Koleji; vizyonuyla ve misyonuyla 1960 yılından bugüne Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, yabancı dillere hâkim, vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilincine sahip, dinamik, özgür düşünceli, araştırmacı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Okulumuzda, bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin ilkokul ve ortaokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır.

“KÜLTÜR” ailesinin bir üyesi olmak büyük onur kaynağı ve ayrıcalıktır. Aldıkları eğitim öğrencilerimizin ömür boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlar. Mezunlarımız, bu köklü geleneğin bir parçası olmanın onurunu ve ayrıcalığını yaşamları boyunca taşırlar. 

Güçlü köklerimiz, çağdaş ilke ve değerlerimiz ve birbirimize olan bağlılığımızla, bugünkü heyecan ve coşkumuzu devam ettireceğimiz sağlıklı ve mutlu bir eğitim yılı dileriz.

Olcay GÜVENÇ

KAYIT KABUL KOŞULLARI

 

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Kabul Koşulları

 1. sınıflara Nisan-Aralık 2018 doğumlu ve Ocak-Mart 2019 doğumlu çocuklar “Ön Kayıt ve Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile, 

 2.-3. ve 4. sınıflara kontenjan açığı kadar “Ön Kayıt ve Rehberlik Değerlendirme Görüşmeleri” ile öğrenci kabul edilecektir.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • info@kultur2000.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir